Blog

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy

Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom, które posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Często pacjent musi wykazać odpowiednią dokumentację, ponieważ kiedy dane ubezpieczenie nie jest ważne, to on zostanie obarczony kosztami owych świadczeń zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Dowody czy też potwierdzenia dla różnych osób mogą być różne, dlatego czytając dalej dowiesz się, jakie zaświadczenie o ubezpieczeniu obowiązuje Ciebie.

W wyjątkowych sytuacjach, czyli kiedy ze względu na stan zdrowia lub dane zdarzenie zaświadczenie o ubezpieczeniu nie może być wydane, chory ma na jego okazanie 7 dni w przypadku leczenia w szpitalu, a także 14 dni od dnia, w którym udzielono opieki zdrowotnej.

Ubezpieczona osoba musi wykazać prawo do świadczeń zdrowotnych przedstawiając swój numer pesel i potwierdzający go dokument tożsamości; pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń i jeden z obowiązujących dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.

Jakie to są dokumenty?

Dokument ubezpieczenia, czy też potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego różni się dla poszczególnych grup osób.

 1. Pacjent posiadający umowę o pracę ma przedstawić druk zgłoszenia do ubezpieczenia oraz raport miesięczny od pracodawcy lub aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu z zakładu pracy.

 2. Przedsiębiorca z kolei ma okazać druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. wykazujące opłacenie wszystkich składek.

 3. Kiedy pacjent ubezpieczony jest w KRUS, potrzebna jest mu legitymacja stemplowana przez KRUS.

 4. Emeryci i renciści powinni okazać swoją legitymację, na której znajduje się odpowiedni numer ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdzi się również zaświadczenie z KRUS lub ZUS, obowiązujący odcinek emerytury i renty, zaświadczenie potwierdzające pobieranie zasiłku przedemerytalnego.

 5. Osoba ubezpieczona dobrowolnie potrzebuje umowy z NFZ i dokumentu z ZUS oraz dowodu opłacenia składek.

 6. Osoba będąca rodziną ubezpieczonego potrzebuje jego dowodu opłacania składek. Zamiast tego można przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu rodziny ubezpieczonego lub legitymację rencisty (lub emeryta).

 7. Osoby uczące się między 18., a 26. rokiem życia potrzebować będą ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

 8. Bezrobotni natomiast muszą posiadać zaświadczenie z UP o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

 9. Jeżeli ktoś nie jest ubezpieczony, ale spełnia określone kryteria dochodowe – musi mieć decyzję przedstawiciela gminy (wójt, burmistrz, prezydent).

 10. Człowiek ubiegający się o przyznanie emerytury lub renty musi wykazać zaświadczenie ZUS potwierdzający owe ubieganie się.

Pełny wykaz koniecznych dokumentów i osób, których dotyczą, dostępny jest na oficjalnych stronach NFZ.

1 Comment

 1. naprawdę dobre treści – autor wie o czym pisze

Comments are closed.

0 %